محمد مشتری

استاد یار مدیریت زنجیره تامین

Tampere University of Technology

Mohammad.moshtari@tut.fi

 

علی سامعی

پژوهشگر مدیریت استراتژیک

IESE Business School

a.samaei@iese.edu

Advertisements