در حال حاضر شبکه با نزدیک به 516 نفر از پژوهشگران ایرانی در مدرسه های ممتاز مدیریت و اقتصاد اروپا در ارتباط می باشد. از این تعداد 279نفر را اساتید و دانش آموختگان تشکیل می دهند که نزدیک به 72 نفر ایشان به ایران بازگشته و در موسسات و شرکت های داخلی مشغول به فعالیت شده اند. نزدیک به 207 نفر از اساتید و دانش آموختگان به همراه 237 نفر از دانشجویان مقطع دکترا در مدارس مدیریت و اقتصاد اروپا مشغول به آموزش و تحقیق هستند، و یا در شرکت ها و بانک های اروپایی فعال می باشند. زمینه فعالیت های تحقیقاتی ایشان شامل گرایش های اقتصاد و فاینانس- 33 درصد اعضا- ، گرایش های مدیریت (حسابداری، مدیریت عملیات، مدیریت فناوری، بازاریابی و سیاست علم و فناوری) – 67 درصد اعضا می شود.

Universities

 

سعی گروه این است تا از طریق اجرای برنامه هایی به تقویت شبکه ارتباطی پژوهشگران خارج از کشور پرداخته، مشوق به مشاركت نهادن اطلاعات وتجربيات بوده و در نهایت تسهیل گر همكاريهاي علمي وكاري بین ایشان باشد.

 

Advertisements